Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ  Γ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ»
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
  1. Η συμβολή στην αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών.
  2. Η προαγωγή και ανάπτυξη της παιδείας, ώστε να είναι προσαρμοσμένο στα σύγχρονα πλαίσια της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών. Η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού, η εξυγίανση και εκσυγχρονισμός της παιδείας σύμφωνα με τα δεδομένα και τις τάσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης, η πλήρης εφαρμογή της δωρεάν παιδείας.
  3. Η βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των μαθητών σε διδακτήρια σύγχρονα, άνετα και υγιεινά και ο εξοπλισμός του σχολείου με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
  4. Η ίδρυση βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, εργαστηρίων, γυμναστηρίων κ.λ.π, η εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο σαν υποχρεωτικό στάδιο εκπαίδευσης, η ίδρυση από την πολιτεία συγχρόνων νηπιαγωγείων που να καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου, η αγωγή και η εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης.
  5. Η ηθική συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την ενίσχυση του έργου τους και την αδέσμευτη άσκηση του λειτουργήματος τους. Η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της άμιλλας για μάθηση και εργασία. Η συμπαράσταση στα συνδικαλιστικά αιτήματα του εκπαιδευτικού προσωπικού και μαθητών. Η ανάπτυξη αγώνων για τη λύση των προβλημάτων του σχολείου και της παιδείας γενικότερα.
  1. Η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση των μαθητών πάνω στις αρχές της δημοκρατίας, της Ειρήνης και της Εθνικής Ανεξαρτησίας, η συνειδητοποίηση των μελών τους για την ανάπτυξη αγώνων για την επιτυχία των σκοπών του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα για την επιδίωξη των σκοπών αυτών είναι:
  1. Η ανάπτυξη της συνεργασίας των γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, η διαφώτιση γονέων και κηδεμόνων για την συνειδητοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, η συμμετοχή και η συνεργασία με τους άλλους Συλλόγους και σωματεία με παρόμοιους σκοπούς, η συμμετοχή και η συνεργασία του συλλόγου ως μέλους στην ένωση γονέων και κηδεμόνων του Δήμου Παιανίας, με την ομοσπονδία γονέων και κηδεμόνων του Νομαρχιακού διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής και την Συνομοσπονδία γονέων και Κηδεμόνων Ελλάδος.
  2. Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων και άλλων δραστηριοτήτων. Οι παραστάσεις και η με κάθε μέσο ενημέρωση των αρμοδίων για την προώθηση λύσεων στα προβλήματα και η ανάπτυξη αγώνων. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριότητας από μέλη του Συλλόγου και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Μέλη -Δικαιώματα –Υποχρεώσεις
ΑΡΘΡΟ 4
Τακτικά μέλη του Συλλόγου γράφονται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο, αυτοδίκαια μετά από αίτηση τους, στην οποία θα δηλώνουν ότι θέλουν να γίνουν μέλη, τα στοιχεία του μαθητή που κηδεμονεύουν. Στην έννοια γονείς περιλαμβάνονται και οι επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποι τους. Η εκπροσώπηση των γονέων μέσω άλλου προσώπου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση μπορούν να ανακηρύξουν επίτιμα μέλη του συλλόγου άτομα, που ενισχύουν με κάθε τρόπο τους σκοπούς του συλλόγου.
Αν το Δ.Σ απορρίψει αίτηση εγγραφής μέλους ή διαγράψει μέλος, κάθε ένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει την απόφαση αυτή την πρώτη μετά την απόφαση του Δ.Σ τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Η θητεία των γονέων και κηδεμόνων στα όργανα του συλλόγου και τα ανώτερα αυτού όργανα λήγει αυτοδικαίως στη περίπτωση που τα τέκνα τους δε φοιτούν πλέον στο σχολείο.
ΑΡΘΡΟ 5
Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε μήνα την συνδρομή τους, η οποία καθορίζεται ως προς το ύψος με απόφαση του Δ.Σ ή της Γ.Σ για ένα τουλάχιστον χρόνο. Να απέχουν από κάθε ενέργεια που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Συλλόγου, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ και με το καταστατικό.
Μπορούν να παίρνουν μέρος και να εκφράζουν την γνώμη τους στις Γ.Σ και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου (Δ.Σ και Ε.Ε και δευτεροβάθμια όργανα). Να προτείνουν θέματα για συζήτηση στην Γ.Σ και να ψηφίζουν όταν υπάρχει θέμα ψηφοφορίας.
ΑΡΘΡΟ 6
Μέλος που χάνει την ιδιότητα του γονέα ή κηδεμόνα διαγράφεται από το Σύλλογο με απόφαση του Δ.Σ .Το Δ.Σ με απόφαση του μπορεί να διαγράψει και μέλος που δεν κατέβαλλε αδικαιολόγητα τη συνδρομή του επί ένα χρόνο, αφού προηγούμενα τον καλέσουν γραπτώς, να καταβάλλει την συνδρομή του. Το μέλος αυτό μπορεί να ξαναγίνει μέλος του συλλόγου αν καταβάλλει τις καθυστερημένες συνδρομές.
ΑΡΘΡΟ 7
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ, όταν παραβαίνει το καταστατικό, με ενέργειες του αντιδρά με οποιονδήποτε τρόπο στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ
Πόροι του Συλλόγου
ΑΡΘΡΟ 8
Πόροι του Συλλόγου είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών του, που καθορίζεται σε 200 δραχμές ήτοι 0.59 € και οι μηνιαίες συνδρομές που καθορίζονται σε 50 δρχ. ήτοι 0.15 €. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ. Οι εισπράξεις και οι συνδρομές από εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος, δωρεές και κληροδοτήματα διαφόρων προς τον σύλλογο και έκτακτες ενισχύσεις και εισφορές, που αποφασίζονται έκτακτα από τη Γ.Σ, σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 9
Ο Σύλλογος γονέων διοικείται από επταμελές Δ.Σ, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση στην οποία μετέχουν τουλάχιστον το 1/3 των γονέων των μαθητών του σχολείου και η θητεία του διαρκεί δύο χρόνια, από τη μέρα που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη κατά την μέρα των εκλογών. Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι δύο γονείς κάθε μαθητή.
ΑΡΘΡΟ 10
Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής ως εξής: Αθροίζεται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων και διαιρείται δια του αριθμού των εδρών και το πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού. Αν μένουν αδιάθετες έδρες κατανέμονται σε δεύτερη κατανομή ως εξής:
Αθροίζονται τα υπόλοιπα όλων των συνδυασμών και διαιρούνται δια του αριθμού των εδρών που έμειναν και βρίσκεται από το πηλίκο αυτής της διαίρεσης το εκλογικό μέτρο της β’ κατανομής και κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες από τις έδρες που απέμειναν όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των υπολοίπων ψηφοδελτίων που του απέμειναν από την πρώτη κατανομή. Αν και πάλι υπάρχουν έδρες αδιάθετες κατανέμονται κατά σειρά στους συνδυασμούς που έχουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα. Κατά τον ίδιο τρόπο συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών και οι ανεξάρτητοι ή μεμονωμένοι υποψήφιοι. Στη διαίρεση για την εξεύρεση του εκλογικού μέτρου αν υπάρχει κλάσμα, το κλάσμα παραλείπεται.
Κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει από ένα (μεμονωμένος υποψήφιος) μέχρι του διπλασίου του αριθμού των εδρών (14), κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάζει από το μηδέν μέχρι επτά σταυρούς. Ψηφοδέλτιο που δεν έχει σταυρούς ή έχει πάνω από επτά σταυρούς δεν μετρά υπέρ των υποψηφίων αλλά μόνον υπέρ του συνδυασμού, εκλέγονται δε μετά την καταμέτρηση οι επτά πρώτοι κατά τη σειρά σε κάθε συνδυασμό ανάλογα με τον αριθμό των εδρών κάθε συνδυασμού, οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί.
Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές (δηλαδή συνολικά 3 φορές) εφόσον δεν ψηφίσουν οι γονείς που εκπροσωπούν το ανωτέρω ποσοστό των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη η εν λόγω εκπροσώπηση των μαθητών, ο Σύλλογος των γονέων (δηλαδή το Δ.Σ ) θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στη σχολική επιτροπή και στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην Ένωση γονέων και επομένως δεν εκπροσωπείται και στην Ομοσπονδία γονέων .
Οι εκλογές για το σύλλογο γονέων και για τα ανώτερα όργανα πρέπει να διεξάγονται στις ημερομηνίες που προβλέπει ο Νόμος 2621/1998 και συγκεκριμένα:
α. Σύλλογοι γονέων μέχρι 31-12-1998.
β. Ενώσεις Συλλόγων γονέων από 1 -1 -1999.
ΑΡΘΡΟ 11
Τα τακτικά μέλη που θα εκλεγούν συνέρχονται μέσα σε δέκα μέρες (10) από την εκλογή τους με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφισε και σε περίπτωση που ισοψηφούν οι συνδυασμοί, του συμβούλου που πήρε περισσότερους ψήφους από όλους τους συνδυασμούς και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, αναπληρωτή γενικό γραμματέα και ταμία και μετά τη συγκρότηση τους σε σώμα, μέσα σε τρεις μέρες, παραλαμβάνουν την διοίκηση από το απερχόμενο Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 12
Το Δ.Σ συνεδριάζει μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το θεωρήσει αναγκαίο ο πρόεδρος ή δύο μέλη του Δ.Σ τουλάχιστον. Το Δ.Σ έχει απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα και οι αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Το Δ.Σ συζητά και παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα σχετικό με τους σκοπούς του Συλλόγου, εκτός των θεμάτων που είναι αρμοδιότητας της Γ.Σ.   Μέλη του Δ.Σ που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις με απόφαση του Δ.Σ χάνουν την ιδιότητά τους και αναπληρώνονται από τον πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού από τον οποίο εκλέχτηκαν. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ μπορούν να παρακολουθούν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Συλλόγου, το διδακτικό προσωπικό και ο διευθυντής του σχολείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Καθήκοντα μελών του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 13
Ο πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του με κάθε αρχή, Δικαστήριο, οργάνωση, σύλλογο, επιτροπή κ.λ.π και σε περίπτωση αδυναμίας του ο αντιπρόεδρος. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ, καλεί τις Γ.Σ, υπογράφει όλα τα έγγραφα που αφορούν το Σύλλογο μαζί με τον ταμία ή τον γραμματέα ανάλογα. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
ΑΡΘΡΟ 14
Ο γενικός γραμματέας κρατάει τη αλληλογραφία του Συλλόγου, υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο, τα κάθε είδους έγγραφα, τηρεί μητρώο μελών του Συλλόγου, βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ και κρατάει τη σφραγίδα του Συλλόγου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 15
Ο ταμίας ενεργεί τις κάθε είδους εισπράξεις του Συλλόγου και τις πληρωμές που υπογράφονται και από τον πρόεδρο, τηρεί βιβλίο ταμείου και καταθέτει τα χρήματα του Συλλόγου σε μία ελληνική Τράπεζα, από την οποία μπορεί αν κάνει αναλήψεις με ειδική εντολή από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του Δ.Σ του Συλλόγου. Μπορεί να κρατάει για τις άμεσες ανάγκες ποσό μέχρι 10.000 δρχ, ήτοι 29,3 € το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.
Εκλογή εκπροσώπων σε ανώτερα όργανα
ΑΡΘΡΟ 16
Μαζί με τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ εκλέγονται και οι εκπρόσωποι του συλλόγου στην ένωση γονέων και κηδεμόνων του Δήμου Παιανίας, για την οποία η ίδια διαδικασία, που τηρείται για την εκλογή των μελών του Δ.Σ και με τις ίδιες προϋποθέσεις, όσον αφορά τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και την απαρτία (1/3 των γονέων του σχολείου) εκλέγεται δε ένας εκπρόσωπος, ανά 30 μαθητές του σχολείου των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Εφόσον οι γονείς που έλαβαν μέρος στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο. Το Δ.Σ του Συλλόγου ανακοινώνει με έγγραφο στον διευθυντή του σχολείου τα ονόματα των εκπροσώπων, το έγγραφο συνοδεύεται από επικυρωμένο ( από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα)πλήρες απόσπασμα των πρακτικών της Γ.Σ, στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα όσων ψήφισαν και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Γενική Συνέλευση
ΑΡΘΡΟ 17
Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του.
Τακτική Γ.Σ γίνεται μια φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου, στην οποία γίνεται απολογισμός της δράσης του απερχόμενου Δ.Σ, οικονομικός απολογισμός της Ε.Ε προγραμματισμός της δράσης της νέας χρονιάς και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Συλλόγου. Έκτακτες Γ.Σ γίνονται όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ ή όταν το ζητήσει με αίτηση του το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 18
Η Γ.Σ συγκαλείται με πρόσκληση που στέλνεται στα μέλη πέντε μέρες πριν, στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της Γ.Σ, θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως μπορούν να συζητηθούν στην Γ.Σ μόνο με απόφαση της. Στη Γ.Σ δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους μπορεί να γίνουν μέλη του Συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ένωση Γονέων και σε κάθε άλλο όργανο που προβλέπει ο Νόμος.
Στις Γ.Σ καλούνται επίσης όλοι οι γονείς των μαθητών του σχολείου κι όταν δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη.
ΑΡΘΡΟ 19
Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το γ/ι συν ένα των ταμειακά εντάξει μελών. Αν στην πρώτη Γ.Σ δεν υπάρχει απαρτία, γίνεται δεύτερη Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο και χρόνο μια εβδομάδα μετά τα ίδια θέματα και έχει απαρτία με όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Οι αποφάσεις της Γ.Σ παίρνονται με πλειοψηφία του  1/2  συν ένα των παρόντων μελών.
Η Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών της, εκλέγει το όργανο που θα έχει ευθύνη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων, την κατανομή των ψήφων και τη σύνταξη σχετικών πρακτικών ανάδειξης εκλεγέντων και γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών. Στην τακτική Γ.Σ πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της εκλέγεται και εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή των εκλογών.
ΑΡΘΡΟ 20
Οι υποψηφιότητες για τα όργανα του Συλλόγου (Δ.Σ και Ε.Ε.) και για εκπροσώπους στα δευτεροβάθμια όργανα υποβάλλονται στο Δ.Σ μέχρι την έναρξη τη ψηφοφορίας.
ΑΡΘΡΟ 21
Οι ψηφοφορίες για όλα τα θέματα γίνονται με ανάταση του χεριού εκτός των αρχαιρεσιών και των προσωπικών ζητημάτων. Οι γονείς έχουν μία ψήφο ανεξάρτητα από πόσα παιδιά εκπροσωπούν. Στις εκλογές μπορούν να ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή.
ΑΡΘΡΟ 22
Η εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται για τη διεξαγωγή των εκλογών είναι τριμελής και τα μέλη της δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι στα όργανα του Συλλόγου. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει μέχρι την ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Εξελεγκτική επιτροπή
ΑΡΘΡΟ 23
Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ για την Ε.Ε εκλέγεται στα ίδια ψηφοδέλτια και τριμελής Ε.Ε με το ίδιο σύστημα της απλής αναλογικής, μπορεί βέβαια να γίνεται και σε χωριστά ψηφοδέλτια. Υποψήφιοι για τη Ε.Ε μπορεί να είναι μέχρι 6 και μπαίνουν μέχρι 3 σταυροί προτιμήσεως και εκλέγονται τρεις. Η Ε.Ε συγκαλείται σε σώμα κατά τον ίδιο τρόπο που συγκαλείται και το Δ.Σ και εκλέγει τον πρόεδρο της. Η Ε.Ε συνεδριάζει κάθε δύο μήνες τακτικά, ενημερώνεται για την δράση του Δ. Σ ελέγχει τη διαχείριση του ταμείου και υποβάλλει με γραπτή έκθεσή της στην Γ.Σ τα πορίσματά της, αφού προηγούμενα θέσει υπόψιν του Δ.Σ την έκθεσή της.
Γενικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 24
Ο σύλλογος έχει σφραγίδα που σε κύκλο γράφει ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ και στη μέση τον χρόνο της ίδρυσης του 1985.
ΑΡΘΡΟ 25
Τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του συλλόγου γίνεται συμφωνά με το νόμο με απόφαση ειδικής Γ.Σ. Μετά τυχόν διάλυση του συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται στο Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ.
ΠΑΙΑΝΙΑ 12-1-2003
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου